HJEM Styret Kontakt oss Vedtekter Statutter for royalty Nye medlemmer Norske Akevitters Venner For medlemmer
 
Vedtekter for Fjellvitt
 
 

Vedtekter for Fjellvitt

lokallag i NAV

 Bygget på statutter for Norske Akevitters Venner
 
 

Artikkel 1. Lokallaget

Lagets navn er FJELLVITT Laget fremstår som en venneklubb tilknyttet og underordnet Norske Akevitters Venner (NAV), med intensjon om en lokal samling av medlemmer i NAV. Medlemskap er frivillig og personlig.

Artikkel 2. Formål

FJELLVITT skal i beste mening arbeide for ivaretagelse av vår særnorske kulturarv, akevittene, og deres tilhørighet til den norske potetsprit, og enn videre den kjærlige og behørige videreforedling bl a lagring på eikefat. Denne utrolig gode tradisjon oppstod en gang på 1800-tallet. FJELLVITT ser det som sin store oppgave å fremme denne høyt skattede og edle drikk, og ytterlig befeste dens selvfølgelige plass på bordet innenfor vår stolte og tradisjonsrike særnorske mat- og drikkekultur, samt hindre ukulturell omgang med samme.

Artikkel 3. Medlemmene

Som medlemmer i FJELLVITT antages kun de som erklærer seg som sanne venner av den edle drikk, akevitten, og som samtidig ydmykt innordner seg klubbens vedtekter. Det fordres at medlemskap bare innvilges til personer over 20 år. Det anses som selvfølgelig at medlemmene i all sin ferd taler vel om akevitten i den hensikt å fremme den gode kultur omkring og kunnskap om de originale norske akevitter. Dette krever en sterk bevisstgjørelse og ekte stolthet over det norske unike nasjonalbrennevin.

Artikkel 4. Aktiviteter

FJELLVITT vil arrangere sammenkomster der akevitt nytes. Slike sammenkomster skal samtidig ivareta norske mattradisjoner. Det påhviler medlemmene ved slike sammenkomster å utvise sømmelig adferd og fornøden drikkekultur!

 

Artikkel 5. Styret

FJELLVITT ledes av et styre på 5-7 personer. Styret velges av medlemsmøte for 2 år. Styret konstituerer seg selv og fordeler oppgaver etter behov. Relevante titler kan være President, V. President, Skriver, Skattmester, Seremonimester, Skåleansvarlig, Smaker, Historiker, Prelat, Forvalter av matkultur osv.

Det avlegges kort årsrapport til regionen.

Artikkel 6. Endring av vedtektene

Vedtektene vedtas på stiftelsesmøtet. Lagets formål er uforanderlig og fast. Skulle det fremkomme ønske om endringer eller tillegg forøvrig, kan slike avgjørelser kun gjøres etter innstilling fra styret, og hvor der kreves flertall i to på hverandre følgende medlemsmøter.

Artikkel 8. Opphør

For det tilfelle at lokallaget skulle opphøre, vil tilsvarende regler som ved endring av vedtektene tre i kraft. Eventuelle gjenværende midler anvendes i lagets formålsartikkels ånd!


Vedtatt  20.september 2005