Bilder fra tildelingen av æresprisen til Egil Nygård