Bilder fra tildelingen av æresprisen til Lampeland Hotell v Kari Tveiten