Statutter for royalty av Fjellvitt akevitten
17. mars 2010
(vedtatt på årsmøtet 13.februar 2010)

Artikkel 1. Foreningen

Foreningens navn er «Fjellvitt», i statuttene heretter benevnt FV.

FV fremstår som en frittstående venneforening. Medlemskap er frivillig og personlig.

FV skal i beste mening arbeide for ivaretagelse av vår særnorske kulturarv, akevittene, og deres tilhørighet til den norske potetsprit, og enn videre den kjærlige og behørige videreforedling – blant annet lagring på eikefat. Denne gode tradisjon oppstod en gang på 1800-tallet.

FV ser det som sin store oppgave å fremme denne høyt skattede og edle drikk, og ytterlig befeste dens selvfølgelige plass på bordet innenfor vår stolte og tradisjonsrike særnorske mat- og drikkekultur, samt hindre ukulturell omgang med samme.

Artikkel 2. Disponering av Royalty av Fjellvitt akevitten

Royalty av Fjellvitt akevitten skal disponeres som følger :

1.    inntil 25 % - av fjor årets royalty, begrenset oppad til 25.000,- kroner kan disponeres til prisen – jamfør artikkel 3

2.    inntil 20 % - kan disponeres til markedsføring av Fjellvitt akevitten, i innland og utland

3.    inntil 20 % - kan disponeres til direkte tiltak for medlemmene, begrenset oppad til kr 200.- pr medlem

4.    inntil 20 % - kan disponeres til foredrag og/eller underholdnings innslag på arrangement i regi av FV

Royalty av Fjellvitt akevitten skal og kan ikke brukes til honorarer eller lønn til styrets medlemmer eller andre medlemmer i klubben ei heller ingen utover det.
Midlene kan event brukes til å dekke reelle utgifter i forbindelse med direkte kunnskapsformidling og eller markedsførings oppdrag av Fjellvitt akevitten.
Det er styret som til en hver tid fatter vedtak og disponerer midlene i samsvar med statuttene.

Artikkel 3. Formål / Hensikt

Prisen er ment å være en æresbevisning som markerer prisvinnerens spesielle innsats for dalen vår. Prisen kan tildeles en person eller en bedrift.

Hovedpoenget er å markere en innsats som strekker seg ut over det vanlige.

Artikkel 4. Prisen

Prisen er på inntil 25 % av fjor årets royalty, begrenset oppad til 25.000,- kroner. Det skal også deles ut en diplom / plate i rammen, hvor det inngraveres FV logo og begrunnelse, prisen, årstall og navn.

Artikkel 5.Tildeling

Vedtak om utdeling av prisen fattes av styret.
Styret kan selv komme med forslag til prisvinner.
Vedtak om pristildelingen skal begrunnes.
Prisen skal fortrinnsvis deles ut en gang i året.
FV ved styret kan unnlate å dele ut prisen dersom det ikke er kommet inn forslag om en verdig kandidat, eller det er tilstrekkelig inntekter / royalty.
Prisen skal deles ut på et lokalt arrangement – f.eks. Fjellmatfestivalen i november eller annet arrangement som styret føler er naturlig.
Prisen deles ut av Presidenten i FV, eller en annen person som styret oppnevner.

Artikkel 6. Utlysing

Prisen utlyses seinest 1. september. Forslag til kandidater må være mottatt av styret innen 1. oktober. Offentliggjøring av prisen gjøres 1. november.

Artikkel 7. Endring av statuttene

Statuttene ble vedtatt på årsmøtet 13. februar 2010.

Foreningens formål er uforanderlig og fast. Skulle det fremkomme ønske om endringer eller tillegg, må dette vedtas av årsmøte med 2/3 flertall.

Artikkel 8. Opphør

For det tilfelle at denne stolte forening – Fjellvitt - skulle opphøre – (måtte Bacchus forbyde dette) – vil tilsvarende regler som ved endring av statuttene / vedtektene tre i kraft. Eventuelle gjenværende midler anvendes i foreningens formålsartikkels ånd; Et større arrangement eller et formål som ivaretar norsk mat- og drikkekultur.

Fremtidige inntekter / royalty av fjellvitt akevitten skal forvaltes av et fond.